KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése tervpályázat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő
„Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése”
című országos nyílt, titkos építészeti tervpályázata

A tervpályázati eljárás tárgya
Eger egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjának, a Várnak új, attraktív emelőberendezéssel megvalósítandó (akadálymentes) közlekedési javaslatának kidolgo-zása, amely megkönnyíti a Vár területének gyalogos megközelítését.

A tervpályázati eljárás célja
Jelen tervpályázati eljárás célja, a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor a műemléki környezetbe és a városképbe illeszkedő építmény tervkoncep-ciójának és tervezőjének kiválasztása, a részletes tervezési feladat szakmai koncepciójá-nak megalapozása
- a kialakítás műszaki feltételeinek- és igényeinek tisztázása;
- továbbtervezésre alkalmas tervdokumentáció készítése.
A tervpályázati eljárás fajtája
Jelen eljárás az uniós értékhatárt el nem érő, országos, nyílt titkos tervpályázati eljárás.

A tervpályázat lebonyolítására irányadó jogszabályok

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.)
 • a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (a Továbbiakban: Korm. rendelet)
 • az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet)
 • a tervpályázati felhívás és dokumentáció


Az eljárásban pályaművet benyújtó tervezőknek figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokra, így különösen de nem kizárólagosan az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott követelményekre.

A pályázaton való részvétel feltételei

A tervpályázaton az a természetes, vagy jogi személy indulhat, aki az irányadó jogszabá-lyi előírásoknak megfelel és jelen pályázati dokumentáció feltételeit elfogadja, a terve-zési feladat elkészítésére vállalkozik. A tervpályázaton nem indulhat az a természetes, vagy jogi személy aki, vagy amely szakmai tevékenysége körében három évnél nem ré-gebben meghozott jogerős ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

Összeférhetetlenség

A Kbt. 25. § értelmében a tervpályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába be-vont személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket határoz meg (ösz-szeférhetetlenség). Az eljárásba bevont személyek illetve szervezetek vonatkozásában az összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és lefolytatása során folya-matosan vizsgálja. A bírálóbizottság résztvevői a Kbt. 25.§-a alkalmazásában az ajánlat-kérő nevében eljáró személyek.
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése alapján nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként (pályá-zóként) részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásába bevont szervezetként:

 • a kiíró által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet,
 • az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselőjét, felügyelőbizottságának tagját, vagy tulajdonosát, illetőleg a felsorolt személyekkel közös háztartásban élő hoz-zátartozóját a kiíró az eljárással, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevé-kenységbe bevonta,
 • ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságát sértené.

A Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbi-zottság:

 • résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
 • résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
 • résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

A Kbt. 25.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl nem vehet részt a tervpályázati eljárásban pályázóként:

 • az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
 • az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője mun-kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A tervpályázati eljárás és nyelve

A pályázó által kidolgozott tervdokumentáció, az ajánlatkérő és a pályázó között folyta-tott mindennemű levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv.

Alkalmassági feltételek

Pályázónak a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok – kü-lönösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagya-korlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész 2. – szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie a pályázat eredményhirdetésének időpontjá-ban. A feladat ellátáshoz megfelelő „É” jogosultság és a Magyar Építész Kamara honlap-ján (www.mek.hu) található hivatalos névjegyzékben (MEKON) szereplés szintén pályá-zati feltétel.
Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti or-szágban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Épí-tész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegy-zett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

Kizárás a tervpályázati eljárásból

Kiíró nevében eljáró bírálóbizottság az eljárásból kizárja azt a pályázót:

 • akinek pályaműve az eljárást megindító felhívásban megjelölt ajánlattételi ha-táridő után kerül benyújtásra az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a to-vábbiakban úgyis mint EKR), vagy a papír alapú példány ezen határidő után ér-kezik be;
 • akinek pályaműve nem tartalmazza a pályázati dokumentációban meghatáro-zott kötelező tartalmi elemeket;
 • akivel szemben a Kbt-ben, vagy a Korm. rendeletben meghatározott kizáró (ösz-szeférhetetlenségi) ok fennáll;
 • akinek pályázata a titkosságra vonatkozó követelményeket megsérti;
 • aki a jelen dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek nem felel meg.

A bírálóbizottság a pályázatok bontását követően kizárhatja az eljárásból azt a pályázót, akinek pályaműve a formai követelményeket nem teljesíti, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

Kiíró nevében eljáró bírálóbizottság a kizáró okokra vonatkozó rendelkezések megsér-tését az eljárás teljes időtartama alatt ellenőrzi. Amennyiben fenti rendelkezések meg-sértését a pályázatok felbontását követően észleli a bizottság, a pályázót kizárja az eljá-rásból, a pályázat rangsorolására díjazására (megvételére) nem kerül sor.

A tervpályázat időrendje

 • Tervpályázat meghirdetése (hirdetmény fel-adása): 2019.07. 26.
 • Helyszíni szemle: 2019.08.08 10: 00 óra
 • Kérdések feltételének határideje: 2019.08.12. 16: 00 óra
 • Kérdések megválaszolásának határideje: 2019.08.15.
 • Pályázatok benyújtásának határideje: 2019.09.23. 16:00 óra
 • Pályázati eredmények kihirdetése, díjak át-adása: 2019.10.04. 10:00 óra
 • A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2019.10.04. 10:00 óra
 • Díjazásban nem részesült pályaművek vissza-adása: 2019.10.14.-ig

Letölthető dokumentumok:


Létrehozás időpontja: 2019-07-25 16:53:21
Utolsó módosítás időpontja: 2019-07-25 17:52:07
Cimkék: eger, vár, tervpályázat, 2019; Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 6593
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45416